Opublikowano

Niestety 90 procent

Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Niestety 90 procent

PREMIERA, DZIŚ, ŚRODA, 12 lutego, 17.00

Wykład nr 004 Niestety, 90% • Angielski Ujawniam O Piątej

Czy wiecie, czym jest „COMPLEXITY BIAS (~skłonność do złożoności)”?

Jeśli sądzicie, że robicie, co możecie, żeby uprościć sobie życie, zastanówcie się!

My dorośli nieświadomie sami utrudniamy sobie życie!

I uczenie się angielskiego, by władać nim intuicyjnie i automatycznie oraz uczenie się myślenia po angielsku, nie są wcale wyjątkiem!

Aby dowiedzieć się, jak pokonać ten błąd w naszym umysłowym planie, obejrzyjcie i wysłuchajcie najnowszego Wykładu nr 004 na moim kanale YouTube, w ramach playlisty o nazwie „Angielski Ujawniam O Piątej”.

Jak zwykle (we środy) możecie posłuchać także o tym samym problemie dotyczącym uczenia się angielskiego intuicyjnie w czasie wykładu po angielsku na tym samym kanale YouTube, ale w ramach playlisty o nazwie “English Intelligence At Noon”.

Nie utrudniajcie sobie życia i uczcie się angielskiego intuicyjnie!

Tomasz 😎

Opublikowano

Sadly 90 per cent

Sadly, 90 per cent

Sadly 90 per cent

PREMIERE, TODAY, WEDNESDAY Feb 12, at 12.00

Lecture No. 004

Sadly, 90% • English Intelligence At Noon

Do you know what ‘COMPLEXITY BIAS‘ is?

If you think that you do your best to make your life easy, think again!

We, adults, without even knowing it, make our lives more difficult!

And learning English to speak intuitively and automatically, and learning to think in English, are no exception!

To know how to overcome this flaw in ‘our design’, watch and listen to my latest Lecture No. 004 on my YouTube channel, as part of the playlist entitled “English Intelligence At Noon”.

As usual (on Wednesdays) you can listen to the same problem about learning English intuitively discussed in Polish on the same YouTube Channel but as part of the playlist named “Angielski Ujawniam O Piątej”.

(Today, Feb 12, at 5 pm, i.e. 17:00 hrs)

Don’t make your life difficult and start speaking English intuitively!

Tomasz 😎

Opublikowano

Czasowniki

ANGIELSKI UJAWNIAM O PIĄTEJ #AUOP • CZASOWNIKI

WYKŁAD NR 003 • UJAWNIAM ANGIELSKI O PIĄTEJ • CZASOWNIKI [Siostrzany wykład po angielsku o 12.00]
PREMIERA: YouTube, poniedziałek, 10 stycznia 2020 roku, godz. 17.00

Nieważne, jaki jest Wasz język ojczysty.

I nieważne, z którego kraju pochodzicie.

Nieważne, co myślicie o poziomie zaawansowania Waszego angielskiego.

Jeśli chcecie mówić po angielsku poprawnie i biegle, róbcie jedną prostą rzecz. Mianowicie podczas nauki zachowujcie się tak, jakby angielski był jedynym językiem jaki znacie. (Przynajmniej wtedy, gdy uczycie się ze mną).

Wiecie już, że reguły gramatyczne są nienaturalne. I wiecie też, że warto ujawnić tę informację o języku angielskim.

Inną wartą ujawnienia informacją o angielskim jest informacja o ilości kategorii każdego angielskiego czasownika.

Jest ich tyle ile palców Twojej dłoni. Ludzka dłoń ma określoną liczbę palców i kciuk.

I właśnie tyle kategorii czasownika jest w angielskim.

Jeśli dasz radę policzyć, ile to jest, to dasz radę budować angielskie zdania.

Oto kategorie każdego angielskiego czasownika:

0

1

2

3

4

Na przykład, przedstawmy wszystkie kategorie czasownika USE:

0 – USE/ TO USE

1 – USE/ USES (present)

2 – USED (past)

3 – USED

4 – USING

Każdy angielski czasowniki ma swoje kategorie zgodnie z powyższym.

I to cała filozofia.

Zwycięstwo!

Tomasz Wyszkowski

PS Wykład nr 003 na kanale Ujawniam Angielski O Piątej w pn, 10 lutego 2020 roku (YouTube).

PS2 Potrafisz podać kategorie innych czasowników?

#UAOP
Opublikowano

Verbs

ENGLISH INTELLIGENCE AT NOON • VERBS

ENGLISH INTELLIGENCE AT NOON • VERBS [The Sister Lecture in Polish premieres at: 5 pm]
PREMIERE: YouTube, Monday, 10 February 2020, time: 12:00

Ladies and Gentlemen,

No matter what your mother tongue is. And no matter what country you are from. No matter what your level of English you think is. If you want to speak English correctly and fluently, do one simple thing: speak as if you knew only English (at least when you can speak to me).

You know that grammar rules are inhuman (see: https://tiny.pl/t6trb) and that is a piece of good English intelligence.

Another brilliant piece of English intelligence is the number of English categories. There are as many of those as there are digits in your hand. A human being has a number of fingers and a thumb. And this is exactly how many verb categories there are in English.

If you know how many there are of those, you can produce all English sentences.

The English verb categories are as follows:

0

1

2

3

4

For example, let’s present all the categories for the verb USE:

0 – USE/ TO USE

1 – USE/ USES (present)

2 – USED (past)

3 – USED

4 – USING

Ladies and Gentlemen,

Every English verb has its categories as above.

And that’s all there is to it.

Thank you.

Tomasz Wyszkowski

PS Lecture No. 003 on Jazzy English at Noon, Mon, 10th Feb 2020 (YouTube).

And…

Ladies and Gentlemen,

Can you give us the verb categories for more verbs?

#EIAN
Opublikowano

Reguły gramatyczne

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!

Angielski Bez Limitu O Piątej #ABLOP

Wykład nr 002 (PREMIERA o 17.00, czw, 06 lutego)

Panie i Panowie,

Gdziekolwiek byście nie byli na świecie, chcecie mówić po angielsku biegle i intuicyjnie!

Ale jeśli naprawdę chcecie, nigdy nie osiągniecie tego celu, jeśli spróbujecie uczyć się angielskiego przy pomocy reguł gramatycznych!

Nie tylko nie uczymy się poprzez reguły, ale nawet nie myślimy w kategoriach reguł!

Zobaczcie, co mam dziś do powiedzenia (czwartek, 06 lut) w ramach mojej playlisty Angielski Bez Limitu O Piątej #ABLOP i dowiedzcie się osobiście!

Tomasz Wyszkowski
jaktoco@jaktoco.pl

Reguły gramatyczne są NIENATURALNE!
Opublikowano

Grammar rules

Grammar rules are INHUMAN! English inductively!

Grammar rules are INHUMAN!
Jazzy English At Noon #JEAN
Lecture No. 002
Ladies and Gentlemen,

Wherever you are in the world, you want to speak English fluently and intuitively!

If you really do, you will never accomplish your goals if you want to learn English through grammar rules!

Not only don’t we learn through rules, but we don’t even think in term of rules!

See what I have to say today (Thursday, 06 Feb) as part of my playlist Jazzy English At Noon #JEAN and find out for yourself!

Tomasz Wyszkowski
jaktoco@jaktoco.pl

Grammar rules are INHUMAN!
Opublikowano

Jazzy English At Noon

Jazzy English At Noon. 🇬🇧 English from zero to proficiency inductively 🇬🇧 Angielski od zera do proficiency indukcyjnie

Ladies and Gentlemen,

Jazzy English At Noon

It’s my great pleasure to invite you to my new playlist on YouTube.

From now on, four days a week, Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays at noon, you will have an opportunity. An opportuinty to know more about how to learn English easily, pleasantly and freely.

Don’t miss this chance to subscribe to this playlist and do everything you ever can about your fluent English!

I’ll see today at noon, and four times a week, every week!

One more thing. Once you have watched and listened to the video at noon in English, you are welcome to watch and listen to the same in Polish!

Why? ‘Cause on the same day at 5 o’clock you can listen to the same in Polish. There is an equivalent playlist called “Angielski Bez Limitu O Piątej”, where you can hear the same subject discussed in Polish.

So get ready for a ride of your lifetime!

Tomasz Wyszkowski

Jazzy English At Noon